KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Bilgi işlem Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren........Turkey Data Monitor................ işletilmesinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

VERİ SORUMLUSU

“...........................Turkey Data Monitor...........................”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

İşlenmekte olan kişisel verileriniz, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz.

Adres:

Telefon:

E-posta:

AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

..........................................., işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, tarafıma şirket bünyesinde ilgili yasal düzenlemeler ve bu çerçevede sahip olduğum haklar açısından tarafıma bilgi verilmiş olup, tarafıma teslim edilen aydınlatma metnini okudum, inceledim. İlgili Yasalar kapsamında “...................................................” ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere gerekli kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin“...............................................................” tarafından işlenmesine, yapılan iş gereğince hizmetin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda” tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler;
Ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, vergi numarası, kredi kart bilgileri, banka hesap bilgileri, imza bilgileri vb. bilgiler,
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İletişim bilgilerinin bulunduğu veriler; Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen Anket, Çerez kayıtları,çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Güvenlik ve iş akışı amacı ile Kayıt tutma sureti ile edinilen veriler;
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “.....................................” ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
“...........................................................” tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya sms (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim gsm numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve bu kapsamda yukarıda da izah edildiği şekilde kişisel verilerimin “kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasını özgür iradem ve sözlü beyan etmiş olduğum onay kodu ile KABUL EDİYORUM.