Global Göstergeler
 • Tarımsal makine ve traktör (her 100km2 tarım arazisi başına)
 • Hava ulaşımı, dünya ölçeğinde kayıtlı havayolu kalkışları
 • Tarıma elverişli arazi (toplam araziye oranı)
 • Tahıl rekoltesi (hektar başına kg)
 • Karbondiyoksit salınımı (kt)
 • Karbondiyoksit salınımı (kişi başı metrik ton)
 • Elektrik güç tüketimi (kişi başı kW saat)
 • Tarımsal istihdam (toplam istihdama oranı)
 • Öğrenci başına harcama, ilköğretim (kişi başı GSYİH %)
 • Öğrenci başına harcama, ikinci öğretim (kişi başı GSYİH %)
 • Öğrenci başına harcama, üçüncü öğretim (kişi başı GSYİH %)
 • Gübre tüketimi (her hektar ekilebilir araziye kilogram)
 • İşte çalışan her kişi başına GSYİH (sabit 1990 SGP USD)
 • Kişi başı sağlık harcamaları (cari USD)
 • Sağlık harcamaları, kamu (toplam sağlık harcamalarına oranı)
 • Sağlık harcamaları, toplam (GSYİH %)
 • Yüksek teknoloji ihracatı (işlenmiş mal ihracatına oranı)
 • İnsani Gelişmişlik Endeksi
 • İnsani Gelişmişlik Endeksi (Eşitsizliklere Göre Düzeltilmiş)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı (Toplam mal ihracatına oranı)
 • Gelişmiş su kaynakları, kırsal (her 100,000 kişi başına)
 • Tüberküloz vakaları (her 100 kişiye)
 • İnternet kullanıcıları (her 100 kişiye)
 • İşgücü katılım oranı, kadın (15+ kadın nüfusa oranı)
 • İşgücü katılım oranı, erkek (15+ erkek nüfusa oranı)
 • İşgücü katılım oranı, toplam (15+ toplam nüfusa oranı)
 • Doğum sırasında yaşam beklentisi, kadın (yıl)
 • Doğum sırasında yaşam beklentisi, erkek (yıl)
 • Doğum sırasında yaşam beklentis, toplami (yıl)
 • Okur-yazarlık oranı, toplam yetişkin (15+ nüfusa oranı)
 • Mobil ve sabit telefon aboneleri (1,000 kişi)
 • Mobil ve sabit telefon aboneleri (her 100 kişiye)
 • Ölüm oranı, bebek (her 1000 canlı doğuma)
 • Ölüm oranı, beş yaş altı (her 1000 kişiye)
 • Yolcu araçları (her 1000 kişiye)
 • Nüfus, 0-14 yaş (toplam nüfusa oranı)
 • Nüfus, 15-64 yaş (toplam nüfusa oranı)
 • Nüfus, 65 yaş üstü (toplam nüfusa oranı)
 • Nüfus artışı (yıllık %)
 • Nüfus, kadın (toplam nüfusa oranı)
 • Nüfus, toplam (1,000 kişi)
 • İlköğretim bitirme oranı, kadın (ilgili yaş grubuna oranı)
 • İlköğretim bitirme oranı, erkek (ilgili yaş grubuna oranı)
 • İlköğretim bitirme oranı, toplam (ilgili yaş grubuna oranı)
 • Kamu eğitim harcamaları, toplam (GSYİH %)
 • Tren yolları (toplam km)
 • Araştırma ve geliştirme harcamaları (GSYİH %)
 • İlköğretime kayıtlı öğrenci (net %)
 • İkinci öğretime kayıtlı (net %)
 • Bilimsel ve teknik dergi makaleleri
 • Şehir nüfusu (Toplam içindeki %)
 • Tarım, katma değer (GSYİH %)
 • Cari denge (GSYİH %)
 • Cari denge (milyar USD)
 • Bankacılık sektörünün açtığı yurt içi krediler (GSYİH %)
 • Mal ve hizmet ihracatı (GSYİH %)
 • Dış borç stoku, toplam (DOD, milyon cari USD)
 • Doğrudan yabancı yatırımlar, net girdi (ödemeler dengesi, milyon cari USD)
 • Gayri safi milli hasıla (milyar cari USD)
 • Kamu brüt borcu (GSYİH %)
 • Kamu gelirleri (GSYİH %)
 • Kamu toplam harcamaları (GSYİH %)
 • Gayri safi yurt içi hasıla (sabit rakamlar, %)
 • SGP'ne göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (cari uluslararası dolar)
 • SGP'ne göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla, dünya toplamına oranı
 • SGP'ne göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla, ülke GSYİH değeri (milyar cari uluslararası dolar)
 • Satın alma paritesine göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (cari USD)
 • Brüt tasarruflar (GSYİH %)
 • Mal ve hizmet ihracı (GSYİH %)
 • Sanayi, katma değer (GSYİH %)
 • Enflasyon (ortalama tiüketici fiyatları)
 • Enflasyon, dönem sonu tüketici fiyatları
 • Kayıtlı firmaların piyasa değeri (GSYİH %)
 • Askeri harcamalar (Merkezi hükümet harcamalarına oranı)
 • Askeri harcamalar (GSYİH %)
 • Benzin pompa fiyatı (litre başına USD)
 • Reel döviz kuru
 • Reel döviz kuru (% sapma)
 • Hizmetler, vb., katma değer (GSYİH %)
 • Toplam borç ödemeleri (mal, hizmet ve sermaye ihracına oranı)
 • İşsizlik oranı (toplam işgücüne oranı)
 • İş Yapabilme Özgürlüğü
 • İş Kapatma
 • Rüşvetin Önlenmesi
 • Yapı izinleri ile ilgili süreçler
 • İş yapma kolaylığı (sıralama)
 • Sözleşmelere uyum
 • Finansal Özgürlük
 • Mali Özgürlük
 • Yolsuzluktan Kaçınma Özgürlüğü
 • Özgürlük Endeksi
 • Kredi alma
 • Global rekabet endeksi
 • Global rekabet sıralaması
 • Hükümet etkililiği
 • Hükümet Harcamaları
 • Yatırım Özgürlüğü
 • İstihdam Özgürlüğü
 • Parasal Özgürlük
 • Vergi ödeme
 • Politik istikrarlılık ve şiddet/terör yokluğu
 • Mülkiyet Hakları
 • Yatırımcıyı Koruma
 • Mülkü Kayıt Ettirme
 • Düzenleyicilik Kalitesi
 • Hukukun Üstünlüğü
 • İş Kurma
 • Ticaret Özgürlüğü
 • Sınır Ötesi Ticaret
 • Sesini duyurabilme ve sorumluluk
 • Cari denge (GSYİH %) / Global rekabet endeksi
 • Satın alma paritesine göre kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (cari USD) / İnsani Gelişmişlik Endeksi